Home

Pacienti a ošetřovatelé

Menu

Zásady používání

Tyto webové stránky vlastní společnost Chiesi Farmaceutici S.p.A., italská společnost se sídlem na adrese Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Itálie (dále jen „společnost Chiesi“ nebo „my“ skloňováno ve všech pádech).

Aby mohl uživatel (dále jen „uživatel“ nebo „vy“ skloňováno ve všech pádech) vstoupit na webové stránky, musí si pečlivě přečíst a přijmout smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) uvedené níže.

Pokud podmínky nepřijmete, měli byste webové stránky opustit.

1. Práva k duševnímu vlastnictví

Veškerá autorská práva, práva duševního vlastnictví a jakákoli další práva související s produkty, procesy a technologiemi popsanými na těchto webových stránkách vlastní společnost Chiesi. Obsah webových stránek jste oprávněni používat a reprodukovat pouze pro interní informaci za předpokladu, že: (i) obsah nebude žádným způsobem upravován; (ii) grafické prvky nebudou odděleny od souvisejícího textu; (iii) poskytnete prohlášení o vyloučení odpovědnosti za autorská práva se zmínkou, že všechna práva jsou vyhrazena společnosti Chiesi.

Je zakázáno jakékoli zveřejňování nebo komerční použití materiálu pocházejícího z webových stránek bez výslovného souhlasu společnosti Chiesi. Veškerá jiná práva nebo povolení, která nejsou výslovně uvedena v těchto podmínkách, budou považována za vyhrazená. Duševní vlastnictví ostatních stran bude, kdykoli to bude možné, vymezeno a společnost Chiesi uzná jejich práva.

2. Informace na webových stránkách

Veškeré informace zveřejňované na webových stránkách jsou poskytovány bez jakékoli záruky. Společnost Chiesi se vždy vynasnaží zajistit, aby informace zveřejňované na webových stránkách byly přesné a aktuální, neposkytne však jakoukoli záruku ohledně přesnosti a spolehlivosti takového obsahu. Obsah webových stránek je vám poskytován pouze pro informační účely a bez jakékoli záruky, podmínek nebo jiného zajištění.

Společnost Chiesi může webové stránky a jejich obsah pravidelně a bez upozornění aktualizovat, včetně aktualizace popisů produktů a dostupnosti.

3. Omezení odpovědnosti

Společnost Chiesi nenese odpovědnost, v rozsahu povoleném příslušnými zákony, za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, zejména včetně škod za ušlý zisk, poškození dobrého jména, škod způsobených užíváním, poškození dat či jiných nehmotných škod vzniklých v důsledku používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky.

Uživatel společnost Chiesi a její mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, zaměstnance a dodavatele odškodní a zbaví odpovědnosti za jakékoli nároky či požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastupování, vznesené jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto podmínek, porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany ze strany uživatele.

Toto omezení odpovědnosti nepřekročí závazné zákonem stanovené limity ani limity stanovené pro případy zlého úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

4. Uplatňované právní předpisy

Tyto podmínky budou vykládány a budou se řídit italským právem. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek budou předloženy příslušnému soudu v Parmě.

5. Propagace a oslovení s nabídkou ke koupi

Informace obsažené na těchto webových stránkách neslouží k propagačním účelům ani nepředstavují nabídku nebo výzvu k předepsání, nákupu nebo dodání nebo uvedení na trh ani k jakékoli jiné transakci s produkty značky Chiesi.

6. Odkazy

Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran případně zveřejňované na těchto webových stránkách jsou zde poskytovány pro pohodlí uživatele. Společnost Chiesi výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s informacemi pocházejícími ze zdrojů třetích stran.

NAVŠTIVTE

Chiesi na webu

Pro pacienty - V případě potřeby hlásit nežádoucí účinek léku se obraťte na svého lékaře a požádejte ho, aby vyplnil a předložil příslušnou kazuistiku příslušnému zdravotnickému úřadu v souladu s požadavky farmakovigilance platnými ve vaší zemi. Nicméně mějte prosím na paměti, že každý pacient může hlásit jakékoli takové případy přímo národnímu systému hlášení.: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

 

Pro zdravotnický personál: Pokud potřebujete ohlásit zjištěný nežádoucí účinek léku, obraťte se na příslušný zdravotnický ústav v souladu s požadavky stanovenými legislativou o kontrole léčiv: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

Rethink Fabry

Nyní opouštíte webové stránky RethinkFabry.cz.

Webové stránky, na které vstupujete, společnost RethinkFabry.cz nevlastní ani je nespravuje.

Ok
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Pro laickou veřejnost je určena samostatná sekce pro pacienty. 
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
 

Ano